Foto: Maximilian Stejskal 1932. Svenska litteratursällskapet i Finland.

Foto: Maximilian Stejskal 1932. SLS 445. Svenska litteratursällskapet i Finland.

Arkivens dag arrangeras samtidigt i de nordiska arkiven. Avsikten med dagen är att göra allmänheten mer medveten om arkivens betydelse som kulturinstitutioner, informera om deras verksamhet, höja arkivens profil samt att betona arkivens roll i det demokratiska samhället.

 På Arkivens dag ordnar arkiven olika evenemang såsom öppet hus, utställningar och föredrag, men synliggör också arkivmaterial på webben eller via inlägg i sociala media.

Arkivens dag har firats i Sverige sedan 1998. Numera firas den årligen i hela Norden kring ett varierande tema.

Arkivens dag i Finland

I Finland har Arkivens dag firats från och med 2002. Vart tredje år har det funnits ett gemensamt tema för alla nordiska länder, men fr.o.m. 2019 är temat gemensamt vartannat år i Norden.

Arkivens dag firas den andra lördagen i november. Tidpunkten är inte bindande, dagen kan t.ex. firas någon vardag under samma eller följande vecka.

Valet av Årets arkivgärning hör i Finland intensivt ihop med Arkivens dag. Jippot startade år 2004. År 2018 utses Årets arkivgärning för femtonde gången. Se mera information på sidan Årets arkivgärning.

Kom med och fira Arkivens dag och bekanta dig med den levande historien!